top of page
Deklarasyon Misyon

Urban Scholars Community School pran angajman pou l bay yon edikasyon ekselans ki satisfè bezwen yon kominote divès elèv k ap aprann. Tout elèv yo pral jwenn sipò ak defi pou yo reyalize potansyèl yo; grasa travay di, kolaborasyon ak detèminasyon. Kourikoulòm nou an mete aksan sou devlopman gwo ladrès alfabetizasyon ak matematik ak konesans mondyal ki nesesè pou reyisi antanke elèv ak sitwayen nan yon sosyete mondyal. 

Deklarasyon Vizyon

Vizyon Urban Scholars Community School se pou bay elèv nou yo opòtinite pou yo grandi nan domèn akademik, sosyal ak kiltirèl. Elèv nou yo pral gen pouvwa pou yo anbrase opòtinite ak defi yo pral fè fas nan lavi chak jou. Yo pral apresye kontribisyon ak valè lòt kilti yo. Yo pral rezoud pwoblèm, k ap aprann tout lavi yo epi yo pral gen yon pasyon kontinyèl pou aprann. Elèv nou yo ap gen opòtinite pou sèvi ak teknoloji nan lavi chak jou yo, ogmante kapasite yo pou eksprime tèt yo atravè kominikasyon ekri ak oral.

Administrasyon

Direktè Jones | djones51@schools.nyc.gov

Asistan Direktè Bisono | mbisono3@schools.nyc.gov

Lekòl Kominotè

Direktè Lekòl Kominotè: Madam Chavez | pchavez@eastsidehouse.org

Direktè apre lekòl: Madam Perez | bperez@eastsidehouse.org

bottom of page