top of page
Students in class
Zearn on iPad

Kourikoulòm

Fundations (K-2)

Heggerty (K-2)

Estrellita (K-2)

Nan lekti (K-5)

Eureka Matematik/Engage NY (K-5)

Amplifye Syans (K-5)

Paspò pou syans sosyal (K-5)

Atelye ekriti kolèj pwofesè a (K-5)

4Rs (Lekti, Ekri, Respè ak Rezolisyon) (PK-5)

 Doub Lang

P.S. Pwogram 463 De Lang fèt pou devlope lang natif natal elèv yo ansanm ak angle oswa panyòl kòm yon nouvo konpetans nan lang.  Pwogram nan disponib kounye a nan klas Matènèl jiska Klas Katriyèm ane.  Klas Kindergarten ak Klas 1ye ak 2yèm ane nan klas pwogram de lang yo swiv yon modèl endepandan 50:50. Klas 3yèm-4yèm ane: Ansèyman lang Panyòl sipòte domèn Syans ak Syans Sosyal. Pwofesè nan pwogram de lang yo trè kalifye pou anseye nan tou de lang epi asire elèv yo resevwa ansèyman lang Panyòl nan domèn akademik Lekti, Redaksyon, Matematik, Syans. , ak syans sosyal. De a twa nan inite ekriti etid yo anseye an panyòl. Inite Syans ak Syans Sosyal yo anseye tou an panyòl ak materyèl lang panyòl soti nanNational Geographic. Itilizasyon tou de lang pou ansèyman defini klèman pou sipòte devlopman nan langaj oral ak ekri ak konesans nan domèn kontni. 

bottom of page